Rubey logo
Artwork 1
Carnaval de Binche 1924 — James Ensor

Dankzij Art Security Tokens en Rubey geniet het grote publiek van een werk van James Ensor.

Waarom investeren in een Art Security Token?

Rubey biedt jou als Art Security Token investeerder een dubbele opportuniteit: je krijgt een mogelijkheid om te investeren met maatschappelijke impact en je krijgt de mogelijkheid om financiële rechten te verwerven gebaseerd op de waarde van een kunstwerk.

Dankzij de Art Security Tokens van Rubey draag je bij tot het toegankelijk houden van cultureel erfgoed en het versterken van de collectie van het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Carnaval de Binche van James Ensor bevond zich tot nu toe altijd in privécollecties. Dankzij Rubey en jouw investering wordt het werk nu gedurende de volledige looptijd van de tokenisatie aan het KMSKA in bruikleen gegeven. Zo krijgt het grote publiek voor het eerst de kans om dit topwerk te bewonderen.


Investeer in Art Security Tokens >

Instappen vanaf 150 euro

Je kan vanaf 150 euro deelnemen in de Art Security Tokens van Rubey. Dit is uniek. Wie wil investeren in kunst van topkwaliteit, moet doorgaans veel dieper in de geldbuidel tasten. Dankzij Art Security Tokens kan de opportuniteit van een kwalitatieve kunstinvestering hand in hand gaan met een lage instapprijs. Via het Rubey-platform kan er vanaf 150 euro tot 10.000 euro worden geïnvesteerd.

Wens je voor een hoger bedrag te investeren, dan moet je contact met ons opnemen. Dit is eveneens het geval als je als onderneming wenst te investeren.

"Mede-eigenaar" staat tussen aanhalingstekens. Iedere investeerder die Art Security Tokens van Rubey koopt, is effectief de wettelijke eigenaar van deze Art Security Tokens, maar niet rechtstreeks van het kunstwerk zelf. Het officiële eigendomsrecht van het werk zit bij een specifieke doelvennootschap van Rubey. Iedere doelvennootschap van Rubey is eigenaar van één kunstwerk en draagt vervolgens de financiële rechten met betrekking tot het kunstwerk over aan de token holders.

Voor Carnaval de Binche van Ensor is 1 Art Security Token = 1,41 euro.

‘Carnaval de Binche’ van James Ensor werd opgedeeld in 1 miljoen Art Security Tokens. De Art Security Tokens worden onderschreven voor een totale prijs van 1,41 miljoen euro. De uitgifteprijs van 1 Art Security Token is daarom gelijk aan 1,41 euro.

Met het totale opgehaalde bedrag van 1,41 miljoen euro van de Art Security Tokens financiert de doelvennootschap Rubey Paintco1 Sarl (de Emittent)

(i) de aankoop van Carnaval de Binche van James Ensor voor een bedrag van 1,2 miljoen euro (exclusief kosten en belastingen voor de verwerving),

(ii) de betaling van de gerelateerde kosten en lasten van de aankoop en

(iii) de betaling van de kosten voor het opzetten van de infrastructuur voor de uitgifte van de Art Security Tokens.

Investeer in Art Security Tokens >

Als investeerder heb je recht om op het einde van de looptijd van 10 jaar (eventueel verlengbaar) een terugbetaling van je investering te vorderen van de Emittent.

Opgelet: de bedragen die de Emittent dient uit te keren zijn beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk: dit wil zeggen de waarde van het kunstwerk bij realisatie, na aftrek van de kosten om het kunstwerk te verkopen. Als investeerder is je verhaalsrecht op de Emittent dus beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk.

Scenario 1: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is voldoende hoog.

In dit scenario zal de doelvennootschap jou in eerste instantie je inleg per Art Security Token betalen, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%. Deze jaarlijkse rente van 0,5% wordt berekend op de gehele looptijd dat de Art Security Token uitstaan.

Concreet werkt de formule voor de berekening van de rente als volgt:

Het ingelegde bedrag van de initiële aankoop bij uitgifte (1,41 euro per Art Security Token) wordt vermenigvuldigd met:

(i) een interest van 0,5% per jaar

vermenigvuldigd met:
(ii)
het aantal werkdagen dat de Art Security Tokens uitgegeven zijn sinds de eerste uitgifte

gedeeld door:
(iii)
360 dagen

De rente wordt tijdens de looptijd niet uitbetaald en niet jaarlijks toegevoegd aan het uitstaande bedrag van de inleg van je investering.

In de mate de netto realisatiewaarde van het kunstwerk onvoldoende hoog is, zal de terugbetaling van de inleg (1,41 per Art Security Token) en rente beperkt blijven tot het beschikbare bedrag van netto realisatie waarde.

Scenario 2: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is hoger dan in scenario 1.

Is de netto realisatiewaarde van het kunstwerk hoger dan het bedrag van de inleg van de investeerders vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%, dan heb je als investeerder eveneens het recht om jouw deel van deze meerwaarde te vorderen. Op deze manier deel je als investeerder ten volle in de eventuele waardestijging van het kunstwerk.

Scenario 3: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is onvoldoende hoog.

In dit scenario zal de terugbetaling van de inleg en rente beperkt blijven tot het beschikbare bedrag van netto realisatiewaarde. Je riskeert dus ook een deel of geheel je inleg te verliezen.

Zoeken naar een optimaal verkoopmoment

Natuurlijk wil de Emittent graag een zo hoog mogelijke waarde realiseren voor de token holders. Om de kans hiertoe te maximaliseren en het risico te beperken dat het kunstwerk onder ongunstige marktomstandigheden verkocht moet worden, heeft de Emittent de mogelijkheid om de looptijd van de Art Security Tokens tot drie maal toe telkens met 1 jaar te verlengen. De looptijd wordt daarom ook wel voorgesteld als 10+1+1+1 jaren. De Emittent heeft ook de mogelijkheid om de Art Security Tokens vroeger terug te betalen indien zij een interessant bod ontvangt voor de verkoop van het kunstwerk. De Emittent kan dit recht uitoefenen in de periode van 36 maanden voorafgaande aan het einde van de initiële looptijd van 10 jaar. Op deze wijze kan de Emittent, met advies van kunstexperten en in het licht van marktomstandigheden, zoeken naar een optimaal verkoopmoment.

De uitbetaling op de Art Security Tokens zal zo snel mogelijk na het verstrijken van de looptijd gebeuren, en dit in elk geval binnen drie (3) kalendermaanden volgend op de verkoop van het kunstwerk. Zo kunnen alle kosten en belastingen met betrekking tot de verkoop berekend worden.

Investeer in Art Security Tokens

Wat is het mogelijke rendement van je investering?

Scenario 1: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is voldoende hoog

Scenario1_NL_DEF


Scenario 2: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is hoger dan in scenario 1

Scenario2_NL_DEF

Scenario 3: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is onvoldoende hoog

Scenario3_NL_DEF


Vanaf 2023 zal de Emittent aan alle investeerders de mogelijkheid bieden om de Art Security Tokens te koop aan te bieden op het 'bulletin board' dat de Emittent wil voorzien op het Rubey-platform.

Wens je dus tijdens de looptijd (gedeeltelijk) uit te stappen, dan kan dat altijd door de Art Security Tokens te koop aan te bieden op dit 'bulletin board'. Hier zal jij als koper of verkoper een bod kunnen formuleren voor de aan- of verkoop van Art Security Tokens. Andere investeerders op het platform die interesse hebben in het geformuleerde bod, kunnen dit aangeven en contactgegevens opvragen. Op deze wijze kunnen partijen buiten het platform met elkaar in contact treden.

Belangrijk om de onthouden is dat je bij een tussentijdse verkoop zelf een prijs voor de Art Security Tokens dient overeen te komen met een geïnteresseerde tegenpartij. Er is daarbij geen enkele garantie dat er een geïnteresseerde tegenpartij is die een aan- of verkoop zal willen sluiten tegen de door jouw gewenste voorwaarden.

Aangezien het 'bulletin board' ten vroegste vanaf 2023 beschikbaar zal zijn op het Rubey-platform, wil dat zeggen dat er tot 2023 ook geen mogelijkheid is om de Art Security Tokens via het platform te koop aan te bieden.

Bijkomende engagementen van Rubey.

Het woord 'security' in Art Security Tokens staat er niet voor niets. De Emittent beschouwt de Art Security Tokens als effecten (financiële instrumenten) en wenst zich dan ook volledig aan de toepasselijke regelgeving te onderwerpen.

Daarnaast gaat de Emittent nog een aantal bijkomende engagementen aan tegenover de investeerders in Art Security Tokens om hun aanspraken op het schilderij te beschermen. Zo krijgen de token holders van Carnaval de Binche de 'security' die ze echt verdienen.

Bekijk de bijkomende engagementen:

Op 25 januari 2022 heeft de Emittent een overeenkomst gesloten met het KMSKA dat Carnaval de Binche zal beheren volgens de regels van de kunst. Het werk is bovendien op hetzelfde niveau verzekerd als alle andere topwerken in het KMSKA.
Zodra het kunstwerk verhuist naar een ander museum of naar een expo zal er een bijkomende verzekering worden afgesloten, zowel voor het transport als voor de locatie.

Overeenkomstig een pandovereenkomst gesloten op 28 januari 2022, hebben de token holders ook een zekerheidrecht tegenover de Emittent door middel van een pand op het kunstwerk. Hierdoor hebben de token holders een voorrecht op de realisatiewaarde van het schilderij Carnaval de Binche ten opzichte van eventuele andere schuldeisers. Deze pandgeving is schriftelijk vastgelegd en is afdwingbaar ten aanzien van derden.

Als "mede-eigenaar" wens je natuurlijk op de hoogte te blijven van wat er met jouw schilderij gebeurt. Dat spreekt voor zich. Je krijgt van ons via mail:

  • tussentijdse validaties van de waarde van het kunstwerk door een onafhankelijke kunstexpert en dit 5 en 7 jaar na de eerste uitgifte van de Art Security Tokens én op het einde van de looptijd na 10 jaren.
  • tussentijds conditierapport van het schilderij dat wordt opgesteld door de experts van het KMSKA.
  • bericht wanneer het werk naar externe tentoonstellingen of andere musea gaat.
Kmska wasvrouw top

Het KMSKA is het enige museum in Vlaanderen met een wetenschappelijk statuut. Dat geeft token holders de zekerheid dat het werk er in goede handen is.

Geen extra kosten.

Art Security Tokens van Rubey hebben geen lopende beheerskosten.

Met welke kosten moet je wel rekening houden?

De Emittent rekent geen verdere beheers- of managementkosten aan.

De administratieve en operationele kosten zijn door Rubey reeds verrekend in de uitgifteprijs van de Art Security Tokens. Op deze manier draagt iedere token holder zijn of haar steentje bij aan het in stand houden van de administratieve en operationele structuur van de tokenisatie gedurende de ganse looptijd.

De totale waarde van uitgifteprijs van de Art Security Tokens van Carnaval de Binche van James Ensor bedraagt 1,41 miljoen Euro. Met dit bedrag financiert de Emittent enerzijds de aankoopprijs, zijnde 1,2 miljoen euro (exclusief kosten en belastingen voor de verwerving), en anderzijds de gerelateerde kosten en lasten van de aankoop evenals het geschatte bedrag van administratieve en operationele kosten tijdens de looptijd van tokenisatie, zijnde een totaalbedrag van 210.000 euro. Dit bedrag dekt alle kosten in verband met dit tokenisatie-project, met inbegrip van kosten voor het opzetten van de technische infrastructuur, van juridische kosten, kosten in verband met de waardering van het kunstwerk, enz.

Art Security Tokens worden bewaard in een digitale portefeuille of wallet naar keuze. Heb je een wallet, dan worden de Art Security Tokens gratis in deze wallet geplaatst.

Heb je nog geen wallet, dan kan je makkelijk een wallet aanmaken op het Rubey-platform. De kost is 15 euro/jaar.

Registreer je als gebruiker >

Net zoals sommige andere investeringen kunnen ook Art Security Tokens onderworpen zijn aan belasting en/of taksen.

Rubey geeft in dit verband geen fiscaal advies. Afhankelijk van je persoonlijke fiscale omstandigheden en het fiscale kader van je land of regio moet je mogelijk belasting betalen op vermogenswinsten uit de handel in activa of op de waarde van je activaportefeuille. Rubey raadt daarom ten zeerste aan om contact op te nemen met een persoonlijke belastingadviseur voor meer informatie over jouw persoonlijke fiscale omstandigheden.

Art Security Tokens aankopen én verkopen.

Art Security Tokens kan je niet alleen kopen, maar ook weer te koop aanbieden. Eerst wordt met een aanbod van de Art Security Tokens door de Emittent geld opgehaald om de aankoopprijs van het kunstwerk te financieren. Vanaf ten vroegste 2023 krijgen de investeerders in de Art Security Tokens de mogelijkheid om hun tokens zelf te koop aan te bieden via de 'bulletin board” op het Rubey platform. Er is daarbij geen enkele garantie dat er een geïnteresseerde tegenpartij is die een aan- of verkoop zal willen sluiten tegen de door jouw gewenste voorwaarden. De liquiditeit van de Art Security Tokens kan beperkt zijn.

De initiële Art Security Token Offering bestaat uit twee fasen.

Fase 1: private sales

Eind 2021 werd er geld opgehaald bij een beperkte groep private investeerders voor een totaal bedrag van 1,41 miljoen euro om de aankoop van het schilderij Carnaval de Binche te kunnen garanderen en af te sluiten.

Het kunstwerk werd vervolgens opgedeeld in 1 miljoen tokens. De private investeerders bezitten in deze fase 100% van de Art Security Tokens. De uitgifteprijs van 1 Art Security Token is gelijk aan 1,41 euro.

Fase 2: public sales

Rubey heeft als missie kunstinvesteringen toegankelijk maken voor het grote publiek. 25% van de Art Security Tokens wordt daarom opnieuw ingekocht door de Emittent en aangeboden aan het publiek tijdens de public sales. De Art Security Tokens worden aangeboden aan exact dezelfde uitgifteprijs van 1,41 euro. Iedereen kan vanaf 150 euro instappen tot 25% van de Art Security Tokens is verkocht. Deze public sales fase loopt tot eind 2022.

Vanaf 2023 zal de Emittent aan alle investeerders – zowel de initiële private investeerders als investeerders in de public sales – de mogelijkheid bieden om de Art Security Tokens te koop aan te bieden via het 'bulletin board' op het Rubey-platform.

Zijn er risico’s?

Investeren in Art Security Tokens houdt een aantal risico’s in. Alvorens te investeren in Art Security Tokens dien je aandachtig de volgende beschrijving van de mogelijks risico’s die aan een investering in Art Security Tokens verbonden zijn door te nemen. De risico's staan volledig en uitgebreid beschreven in de terms & conditions en de informatienota als je je registreert als investeerder. Hier sommen we er al enkele op.

Registreer je als investeerder >

De terugbetaling van jouw investering en de betaling van een eventueel rendement op de vervaldatum van de Art Security Tokens is volledig afhankelijk van de evolutie van de waarde van het kunstwerk 'Carnaval de Binche' op de vervaldatum. Investeerders lopen het risico om bij een ongunstige evolutie van de waarde van het kunstwerk, hun inleg in de Art Security Tokens geheel of gedeeltelijk te verliezen en om geen enkel bedrag aan rente of meerwaarde te ontvangen.

Het is mogelijk dat de uitgever van Art Security Tokens, ofwel Emittent, niet in staat is om het Rubey-platform te ontwikkelen zoals bedoeld. Het is mogelijk dat de Emittent de wettelijke goedkeuringen niet ontvangt die eventueel nodig zijn om het Rubey-platform optimaal te runnen.

Blockchain-technologie is een nieuwe, opkomende technologie. Het zou dus kunnen dat de Emittent uiteindelijk niet in staat is om alle gewenste functies van de Art Security Tokens en/of het 'bulletin board' op het Rubey-platform te implementeren

De Emittent biedt geen enkele garantie dat een verder openbaar aanbod van Art Security Tokens kan worden gedaan, dat de oprichting van het Rubey-platform met 'bulletin board' succesvol kan worden geïmplementeerd en/of dat een liquide markt voor de Art Security Tokens zal ontstaan. Investeerders in Art Security Tokens moeten bereid zijn om hun investering vast te houden tot het einde van de looptijd.

Het wettelijk kader van regelgevingen die van toepassing zijn op blockchaintechnologieën, crypto-currencies, Security Tokens en Security Token Offerings (STOs), inclusief de positie van verschillende toezichthouders, evolueert snel en het is daarom onzeker wat het effect zal zijn van aanvullende regelgeving op Art Security Tokens en/of het Rubey-platform.

Er is momenteel geen handelsmarkt voor de Art Security Tokens en dus geen ijkpunt voor de prijs van Art Security Tokens. Als zich een handelsmarkt zou ontwikkelen, kan de prijs van de Art Security Tokens volatiel zijn.

Omdat een exacte waardering van Art Security Tokens moeilijk is, kan de aanbiedingsprijs willekeurig worden bepaald op basis van de marktomstandigheden.

De aanbiedingsprijs zou daarom door een investeerder niet gebruikt mogen worden als indicator van de reële marktwaarde van de Art Security Tokens.

De Emittent vertrouwt op externe contractanten voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van het Rubey-platform en het onderhoud van de Rubey-infrastructuur.

Als zulke externe partijen hun verbintenissen met Rubey niet nakomen, kan dat natuurlijk een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van de Art Security Tokens en het Rubey-platform.

Ook systeemstoringen of capaciteitsbeperkingen kunnen het vermogen van de Emittent om zijn activiteiten uit te voeren schaden en/of verhinderen.

De Emittent is mogelijk niet in staat om illegale activiteiten via het Rubey-platform te voorkomen. Dit kan in extreme gevallen voor disciplinaire maatregelen voor de Emittent zorgen, zoals boetes of sluiting.

Blockchain-activa en blockchain-handelsplatformen blijven vatbaar voor beveiligingsinbreuken en cybercriminaliteit. De Art Security Tokens, de Emittent of het Rubey-platform kunnen een doelwit zijn van inbreuken op de cyberbeveiliging of diefstal.

Privé-sleutels (“private keys”) stellen de Emittent in staat om de eenzijdige overdracht of "bevriezing" van Art Security Tokens te realiseren in geval van beveiligingsinbreuken en/of cybercriminaliteit. Maar ook deze beveiligingsmaatregelen kunnen gecompromitteerd worden.

De pandgeving op het kunstwerk is mogelijk geen effectieve zekerheid in het geval dat het kunstwerk wordt vastgehouden in een ander rechtsgebied dan België en indien een concurrerende vordering wordt uitgeoefend op het kunstwerk in zo'n ander rechtsgebied.

Het fiscale karakter van Art Security Tokens is nieuw en onzeker. Investeerders kunnen dus best zelf belastingadvies inwinnen in verband met hun investering in Art Security Tokens.

De belastingautoriteiten kunnen het oneens zijn met fiscale standpunten met betrekking tot de Emittent, zijn activiteiten en de Art Security Tokens. Het kan dus gebeuren dat er gevraagd wordt om de huidige posities te herzien op een manier die nadelig kan zijn voor de token holders.

Een Art Security Token is geen investering in een beursgenoteerde project. Het schilderij kan ook niet tussentijds naar reële verkoopwaarde worden geschat door een kredietbeoordelaar. Daarom is de tussentijds prijs van het werk moeilijker te bepalen. Rubey geeft de token holders op jaar 5 en jaar 7 na de eerste uitgifte van de Art Security Tokens een validatie van het werk, opgesteld door een onafhankelijke expert. Ook op het einde van de investeringsperiode zal een dergelijke validatie worden gegeven aan de token holders.

Als investeerder van de Art Security Tokens loop je bij faillissement van de uitgevende instelling het risico om de bedragen waarop je recht hebt, niet (volledig) te kunnen recupereren en je belegde kapitaal en eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen.